Cây bụi


Cây Ngũ Sắc - cây bụi

Cây ngũ sắc

Cây Chuỗi Ngọc - cây bụi

Cây chuỗi ngọcCây Phát Lộc - cây bụi

Cây thiết mộc lan

Cây Mai Chỉ Thiên - cây bụi

Cây mai chỉ thiên

Cây Lưỡi Hổ - cây bụi

Cây lưỡi hổ

Cây Huyết Dụ - cây bụiCây dạ yến thảo


Cây hoàng Nam

Cây Xác Pháo - cây bụi

Cây hoa xác pháoCây Nhài Nhật - cây bụi

Nhài Nhật

Cây Đinh Lăng - cây bụi

Cây đinh lăng

Cây Chuối cảnh - cây bụi

Cây chuối cảnh
Cây Quất - cây bụi

Cây quất

Cây mai chiếu thủy

Cây Lá Gấm - cây bụi

Cây Ngâu - cây bụi

Cây ngâuCây Dừa Cạn - cây bụi

Cây hoa dừa cạn

Cây Đỗ Quyên - cây bụi

Cây hoa đỗ quyên

Cây Tường Vi - cây bụi

Cây hoa tường vi
Cây hoa Dâm bụt - cây bụiCây hoa râm bụt

Cây Tổ chim - cây bụi

Cây tổ chim


Cây tiểu hồng môn

Cây Mai Hoàng Yến - cây bụi

Cây mai hoàng yến
Cây Lưỡi Mèo - cây bụi

Cây lưỡi mèo

Cây Hải Đường - cây bụi

Cây Thanh Táo - cây bụi

Cây thanh táo


Cây Lựu - cây bụi

Cây lựu

Cây Trạng Nguyên - cây bụi

Cây hoa trạng nguyên

Cây Thạch Thảo - cây bụi

Cây hoa thạch thảo

Cây Dứa Mỹ - cây bụi


Dứa Mỹ

Comments