Danh mục cây

1. Cây thân gỗ
    Cây ăn quả
    Cây thường xanh
    Cây rụng lá
    Cây có hoa đẹp
    Cây cổ thụ
2. Cây thân đốt
3. Hoa lá màu, cây thảm
    Các loại hoa
    Cây leo giàn
    Cây bụi
    Cây thảm
4. Cây nội thất
5. Cây bonsai
6. Cây thủy sinh
7. Hoa lan
Comments