Tiêu chuẩn kỹ thuật

Số thứ tựTên hàngQuy cách
1Cây Long não- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
2
Cây Sao đen
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
3
Cây Lim sẹt
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
4
Cây Sấu
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
5
Cây Phượng vĩ, Bằng lăng
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
6
Cây Xà cừ
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

7
Cây Muồng hoàng yến
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
8
Cây Tùng tháp Ấn độ
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

9
Cây Ngọc lan ghép
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

10
Cây Bằng lăng
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
11
Cây Hoa sữa
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
12
Cây Chẹo
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

13
Cây Muồng hoa vàng
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
14
Cây Liễu trắng
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

15
Cây Lộc vừng
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
16
Cây Phượng vĩ
- Cao 2,5 - 3 cm
- Đường kính gốc 5 - 6 cm
- Cây công trình cao trên 4m
17
Cây Sưa
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

18
Cây Chiêu liêu
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

19
Cây Ban trắng ( móng bò )
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

20
Cây Dầu nước
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
21
Cây Cau vua
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 3m
22
Cây Liễu đỏ
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

23
Cây Vú sữa
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m
- Cây công trình cao trên 4m
24
Cây Bàng
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

25
Cây Anh đào
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

26
Cây Ban
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm
- Cây đường phố cao 2 - 3 m

27
Các loại cây khác, cây tầng thấp, cây lá màu, cây làm hàng rào
- Bầu 7x11 , Cao 20 - 30 cm


28
Các loại cỏ

Comments