Nước trong sản xuất nông nghiệp

 Nước trong sản xuất nông nghiệp

Nưc chất thiết yếu nht đi với s sng cũng cn thiết đối cho nông nghip. Sử dng nưc có hiu quả là điều rt quan trng trong canh tác, vì vậy chúng ta cn hiu vs chu chuyển ca nưc và nhng yêu t giúp s dng nưc có hiu quả.

 

 Vòng chu chuyển của nưc

Các vòng chu chuyển ca nưc trên hành tinh thông qua lc ca năng lưng mặt tri được minh ha sơ đồ dưi đây. Đu tiên s bc hơi ca biển và ca rng to ra y. Mây di chuyển rơi xung đt thành mưa. Nưc mưa tạm thời đng trên cây cỏ trong đt ri di chuyển theo nhiều cách như bc hơi chảy trên mặt (ngun ca sông).  Cui cùng nưc mưa trli biển và tiếp tc trở thành mây.

 

 Lượng mưa hiện ti và hữu hiệu

Ngun nưc ca đt mưa. Tuy nhiên cây c ch s dng mt phần ca nưc mưa, phần còn li b mất đi bng nhiu cách. Lưng mưa hin ti tổng lưng nưc mưa rơi xuống đt.

 

Lưng mưa hu hiệu là tng lưng nưc mưa được d tr trong đt, đưc s dụng bi cây cỏ các thứ khác, loi tr phn mất đi do chảy trôi bc hơi. Lưng mưa hu hiu là ngun lc cho cây c, động vt và nông nghiệp.

 

Yếu t làm tăng lưng mưa hữu hiệu

Lưng mưa hu hiệu tăng lên hay không ph thuc vào s phân b lưng mưa, tng loi đt, mật độ thảm thc vật, địa hình v.v… Đt hàm lưng hu cơ cao có thể hp thụ nhiều nưc hơn. Thc vật giúp làm giảm bớt sự xói mạnh ca nưc trên mặt đt bng cách ngăn giữ li nưc sdn dn thm vào đt, t đó cây cỏ s sdng nưc đó cho mt thi kỳ dài. Nưc đọng li đt bng lâu hơn ở đt dc.


Các cách tăng lưng mưa hu hiu cho nông nghip.

 

1) Cung cp cht hu cơ cho đt để tăng kh năng gi nưc

 

2) Trng các loại cây và c lâu bền giúp gi đưc nhiu nưc

 

3) Tạo thảm thc vt che đt cht hu cơ để giảm bớt s xói mạnh ca hạt mưa.

 

4) Tạo nhng ch chứa nưc như h - rt có ích cho mùa khô

 

5) ch đt dc, trồng theo bậc thang hay theo đưng vin (đưng đồng mc)

sẽ giảm bớt s mất nưc.

 

Ngoài ra, việc bo tn rng và trng rng tuy có tác dng gián tiếp nhưng hiện nay là cách hu hiệu nht để tăng thêm lưng mưa hu hiệu trên mt khu vc. Ngun nưc ca các sông ly t việc rng gi mt lưng nưc mưa rất ln và s nhả nưc đó ra t t. Hơn na rng làm tăng thêm duy trì lưng nưc mưa hiện ti qua vic hình thành mây t s bốc i, đc biệt là ở vùng đt xa biển.

Comments